Vikings, Childress deny claim of bounty system

Vikings, Childress deny claim of bounty system
Source: ESPN.com